Študujete na vysokej škole? Pomôžeme vám

Štúdium na vysokej škole nezahŕňa len získavanie teoretických poznatkov. Je potrebné, aby sa študent naučil aj preniesť ich do praxe, aby ich vedel využiť vo svojom budúcom povolaní. Každá práca má pritom svoju štruktúru a dané pravidlá. Ktoré to sú, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Písanie seminárnej práce

Seminárna práca sa píše spravidla na konci semestra alebo aj v jeho priebehu. Ide o prácu v menšom rozsahu len okolo 3 000 slov. Cieľom seminárnej práce je hlbšie pochopenie preberanej problematiky a jej aplikácia v praxi. Okruhy tém bývajú veľmi špecifické. Presné témy, prípadne aj body, ktoré je potrebné do práce zahrnúť, zadáva profesor. Písanie seminárnej práce prebieha v odbornom štýle. Ak chcete použiť štýl vhodný pre esej, môžete tak urobiť len v úvode a závere práce. Seminárne práce je vo väčšine prípadov potrebné prezentovať na seminári.

Dodržanie štruktúry

Aj keď pri seminárnych prácach nie je vopred daná pevná štruktúra, ako je tomu na príklad pri bakalárskej práci, istú základnú štruktúru je potrebné dodržať. Mala by mať vždy úvod, v ktorom naznačíte problém, ktorému sa budete venovať. Potom nasleduje jadro práce, kde je téma práce vypracovaná. Záver práce slúži na krátke zhrnutie. Nezabudnite uviesť použitú literatúru.

Písanie bakalárskej práce

Bakalárska práca sa píše na záver prvého stupňa vysokej školy. Mala by mať rozsah približne 30 – 40 normostrán a obsahovať teoretickú aj praktickú časť. V niektorých prípadoch, najmä pri humanitných odboroch, je možné praktickú časť vynechať. Tému si môžete vybrať zo zoznamu navrhnutých tém a budete ju písať pod vedením školiteľa. Písanie zaujímavej bakalárskej práce má danú štruktúru:
  • titulný list s názvom vysokej školy, bakalárskej práce, typ práce, meno a priezvisko autora, rok
  • vydania,
  • čestné vyhlásenie,
  • poďakovanie — toto nie je povinné,
  • abstrakt v rodnom a jednom svetovom jazyku,
  • obsah,
  • úvod,
  • jadro,
  • záver
  • zoznam použitej literatúry.
Túto štruktúru je pri písaní dôležité dodržať. Dôležitá je tiež originalita textu a dodržanie pravidiel pre citovanie iných autorov.

Publikované: 30. 06. 2020

Kategória: Tipy

Autor: Jarmila Zábranská